aktivitetskalenderknappbgul copy

Trykk på knappen for å gå til Friskuskalenderen.

 

Nettside Friskus logo hvit

Trykk på Friskus-logoen over for å gå til Friskuskalenderen.

 

Bli Friskus video

 

Produktet

Produktet

Friskus tilbyr ein brukarvenleg og intuitiv aktivitetskalender med arrangement og frivillige oppdrag i nærleiken av deg. Kalenderen gir deg som innbyggjar høve til å filtrera på både...
 • Produktet
 • Produktet

  Friskus tilbyr ein brukarvenleg og intuitiv aktivitetskalender med arrangement og frivillige oppdrag i nærleiken av deg. Kalenderen gir deg som innbyggjar høve til å filtrera på både interesse og stad. I tillegg har kommunar, frivilligsentralar, lag og organisasjonar høve til å koordinera, rekruttera, rapportera i verktøyet. Det er lagt til rette for at aktivitetseigarar kan ha eige medlemsregister og full aktivitetsoversikt i si gruppe. 

  Friskus-plattformen har utvikla seg gjennom ein iterativ prosess, som betyr at fleirfaglege prosjektgrupper på tvers av landet har testa, utvikla og jobba fram ein praktisk løysing som førebyggjar einsemd og utanforskap. 

  Friskus er laga av innbyggjarar, av aktive og positive menneske som vil få til nok større enn seg sjølv i sitt lokalsamfunn. Innbyggjarar, kommunar, frivilligsentralar, lag og organisasjonar er der, og alt det kjekke som skjer i nærmiljøet er samla på ein plass i Friskus. Du kan følgja med på tvers av fylkesgrenser og tipsa familie og vener i andre delar av landet om alle dei kjekke aktivitetane nær dei. 

  Det er no utvikla eit felles verktøy for å administrera frivillighet som er i fullt bruk, og samlar all frivillig aktivitet og engasjement på ein plass. På den måten gjera det enklare å rekruttera, og gi folk flest høve til å bli med! 

  Friskus – ein digital møteplass for aktivitet og frivillighet for alle!

  Produksjon Bli Friskus!

  friskusskjerm produktet ipad1 friskusskjerm produktet iphone2

  Ta kontakt!

 • Produktet

Referansar

Referansar

Her kan du lesa nokre av tilbakemeldingane om Friskus, og høyra litt om kva Friskus kan bety i kvardagen.

Lag og organisasjonar: Fellesskap, samarbeid og positiv fritid

Nå ut til alle

Nå ut til alle

Felles interesser og mål er grunnlaget for alle lag og organisasjonar. Samtidig er kampen om merksemda og tida til medlemmene stor. Facebook og andre sosiale medium er vel og bra som...
Tre enkle steg

Tre enkle steg

Steg 1: Få medlemane til å laga ein Friskus-profil. Steg 2: Legg inn aktivitetar, arrangement, kontaktpersonar, planar osv. Steg 3: Organisasjonen har med eitt fått eit velfungerande...
Spel på lag

Spel på lag

Mange medlemmer vil meine at det viktigaste er det sosiale. Det å ha kontakt med likesinna. Det er verdifullt å bli informert og samtidig kunne gi tilbakemeldingar og innspel. Aktivitet...
 • Nå ut til alle
 • Tre enkle steg
 • Spel på lag
 • Nå ut til alle

  Felles interesser og mål er grunnlaget for alle lag og organisasjonar. Samtidig er kampen om merksemda og tida til medlemmene stor. Facebook og andre sosiale medium er vel og bra som kommunikasjon, men beskjedar og to-vegs kommunikasjon er ikkje nødvendigvis så målretta. Ein medlemsbase på Friskus-plattformen opnar opp for eit meir logisk og oppgåveretta samspel med kvar enkelt medlem. Friskus gjer det enkelt å rekruttera til aktivitetar og arrangement, og skapa sosiale nettverk i lokalmiljøa. 

  Kort fortalt Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Tre enkle steg

  Steg 1: Få medlemane til å laga ein Friskus-profil.

  Steg 2: Legg inn aktivitetar, arrangement, kontaktpersonar, planar osv.

  Steg 3: Organisasjonen har med eitt fått eit velfungerande verktøy for koordinering, oppfølging og planlegging. Medlemmene blir ein aktiv del av fellesskapet og kan lettare ta del i alt som skjer i laget eller organisasjonen.

  Kort fortalt Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Spel på lag

  Mange medlemmer vil meine at det viktigaste er det sosiale. Det å ha kontakt med likesinna. Det er verdifullt å bli informert og samtidig kunne gi tilbakemeldingar og innspel. Aktivitet avlar aktivitet, og det er ofte det som kjenneteiknar ein god organisasjon. Med Friskus som arbeidsverktøy og kommunikasjonskanal, har laget eller organisasjonen det som skal til for å skape felleskap både med medlemmer, kommune eller andre samarbeidspartnerar. Dette er unikt for Friskus.

  Kontakt oss for meir informasjon om korleis de kan koma i gang med Friskus!

  Kort fortalt Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Nå ut til alle
 • Tre enkle steg
 • Spel på lag

Frivilligsentalen: Enkel planlegging og rapportering

Fordelane

Fordelane

Friskus er organisering av frivillighet på ein strukturert og ryddig måte - ein kommunikasjonskanal og plattform for organisering og planlegging. Det er gjort enkelt for frivilligsentralar...
Kom i gang!

Kom i gang!

Alle som driv frivillighet gjer det fordi det gir meining ved personleg kontakt med andre menneske. Er det nødvendig å gå via ein dataskjerm eller ein mobil? I samfunnet elles skjer...
Enkelt og brukarvenleg

Enkelt og brukarvenleg

Frivilligsentralar som tar i bruk Friskus-plattformen vil oppleva betre oversikt over frivillige som engasjera seg, og frivillig aktivitet i nærmiljøet. Friskus har gjort det enkelt...
 • Fordelane
 • Kom i gang!
 • Enkelt og brukarvenleg
 • Fordelane

  Friskus er organisering av frivillighet på ein strukturert og ryddig måte - ein kommunikasjonskanal og plattform for organisering og planlegging. Det er gjort enkelt for frivilligsentralar å koordinera og rekruttera til sine arrangement og aktivtetar i Friskus. Frivilligsentralar som tar i bruk Friskus-plattformen vil oppleva at det blir enklare å samla folk - skapa relasjonar mellom dei som treng hjelp og aktivisering, og dei som har tid og lyst å vera medmenneske. Friskus skapar engasjement, også hjå folk som før ikkje har sett verdien av frivillig engasjement, eller ikkje har vore klar over moglegheitene.

  Vil du høyra meir om erfaringar andre har gjort, og korleis Friskus kan ta frivilligsentralen eit steg vidare? Ta kontakt med oss i dag! 

  Kort fortalt Teknologi og mennesker Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Kom i gang!

  Alle som driv frivillighet gjer det fordi det gir meining ved personleg kontakt med andre menneske. Er det nødvendig å gå via ein dataskjerm eller ein mobil?
  I samfunnet elles skjer det ei omfattande digitalisering, så folk flest er ganske fortrulege med å bruke slike hjelpemiddel. For frivilligsentralen vil Friskus vere eit godt supplement og opne for nye måtar å oppretthalde aktivitetar og få kontakt med nye frivillige.

  Kort fortalt Teknologi og mennesker Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Enkelt og brukarvenleg

  Frivilligsentralar som tar i bruk Friskus-plattformen vil oppleva betre oversikt over frivillige som engasjera seg, og frivillig aktivitet i nærmiljøet. Friskus har gjort det enkelt for frivilligsentralen å organisera og planlegga alt det gode arbeidet som frivilligsentralen gjer.

  Når meir kommunikasjon skjer digitalt og frivillige kan rekrutterast utan å møta eit menneske først - desto viktigare blir det å finna gode måtar å ta vare på menneska, slik at dei kjenner seg sett, velkomen og ivareteke. Friskus-plattformen er utvikla i samarbeid med og for menneske! Frivilligsentralar har vore med i utviklinga av Friskus, og dette har bidrege til at Friskus er enkelt og brukarvenleg!

  Kontakt oss gjerne for meir informasjon om korleis frivilligsentralen du er tilknytta kan dra nytte av erfaringane andre har gjort, og korleis Friskus kan ta frivilligsentralen eit steg vidare.

  Kort fortalt Teknologi og mennesker Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Fordelane
 • Kom i gang!
 • Enkelt og brukarvenleg

Kommunen: Effektivt system for planlegging og samhandling

Utfordringa

Utfordringa

Kommunane møter utfordringar som følgje av fleire eldre, einsemd og psykiske vanskar. På den andre sida er innsats og medverknad frå eigne innbyggjarar viktig og avgjerande for mange...
Løysinga

Løysinga

Velferdsteknologi kan frigjere tid og ressursar, men det viktige for folk flest er meir tid til menneske. Friskus har samla kommunikasjon, planlegging og oppfølging av frivillighet...
Resultatet

Resultatet

Friskus har først og fremst eit folkehelseperspektiv. Meir helse frå kvar krone behøver ikkje vere eit mål i seg sjølv. Men enkle forbetringar av rutinar og måtar å jobbe på, kan frigjere...
 • Utfordringa
 • Løysinga
 • Resultatet
 • Utfordringa

  Kommunane møter utfordringar som følgje av fleire eldre, einsemd og psykiske vanskar. På den andre sida er innsats og medverknad frå eigne innbyggjarar viktig og avgjerande for mange av kommunen sine tilbod og tenester. Dette er ofte tiltak og aktivitetar som påverkar helse og trivsel, og evna til å klare seg på eiga hand. Direkte og indirekte får dette også økonomiske følgjer. Å koordinere og dra nytte av samfunnsdeltaking og frivillighet er i mange tilfelle arbeidskrevande, komplisert og lite effektivt. Enn om vi gjorde dette enklare for dei ansvarlege i kommunen:

  - å leggje til rette for ein aktiv alderdom for alle
  - å gjere det enklare å ta vare på eiga helse og bu lengst mogeleg heime
  - å snu frå reparasjon til tidlig intervensjon
  - å skape eit inkluderande og integrerande samfunn
  - å rekruttere til helse- og omsorgsyrke?

   

  Kort fortalt Læringsettverk Berekraft Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Løysinga

  Velferdsteknologi kan frigjere tid og ressursar, men det viktige for folk flest er meir tid til menneske. Friskus har samla kommunikasjon, planlegging og oppfølging av frivillighet på ein felles, sikker og sky-basert plattform. Dette er helseinnovasjon i praksis, i tett samarbeid med framtidige brukarar. Resultatet er tverrfagleg, interaktiv og sosial deltaking.
  Løysinga på mange av utfordringane innan helse og sosial ligg i å engasjere folk til å ta del i felleskapet, og bidra med eigen kompetanse. Det er eit av måla med Friskus. Trim og aktivitet er god helsepolitikk. Sosialt samvere motverkar psykiske plager, og frivillig arbeid kan gjere dei eldre i stand til å bu heime - med god livskvalitet.

  Kort fortalt Læringsettverk Berekraft Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Resultatet

  Friskus har først og fremst eit folkehelseperspektiv. Meir helse frå kvar krone behøver ikkje vere eit mål i seg sjølv. Men enkle forbetringar av rutinar og måtar å jobbe på, kan frigjere tid og arbeidskraft. Ei velfungerande Friskus-løysing engasjerer, samlar trådane og opprettar kontakt der det før var vanskeleg å ha oversikt over ressursar, pårørande, aktivitetar og frivillige.
  • Friskus forenklar arbeidskvardagen for alle som jobbar med aktivisering, oppfølging, integrering og inkludering
  • Eldre får eit rikare og meir tilpassa aktivitetstilbod heime og på institusjon
  • Ungdom og flyktningar kan byggje nettverk og få erfaring
  • Pårørande, naboar og eldsjeler får enkelt informasjon og høve til å delta
  • Friskus tilbyr ein "pausestad" utan prestasjonspress eller reklame

  Kort fortalt Læringsettverk Berekraft Enkel film Plakat Bli Friskus!

  Ta kontakt!

 • Utfordringa
 • Løysinga
 • Resultatet

Alle kan bli ein Friskus - Gi, del og få livskvalitet

Aktivitetsnettverk

Aktivitetsnettverk

Alle kan ha bruk for litt hjelp!  Alle kan bidra med litt hjelp! I Friskus får du informasjon om aktivitet nær deg, du kan styre den frivillige innsatsen din og få nye erfaringar,...
Opplev

Opplev

Friskus gjer det mogeleg å delta i aktivitetar og meiningsfylte oppgåver når det passar for deg. Gjer hobbyen din saman med andre, få brukt kompetansen din, gjer ein forskjell for lokalsamfunnet....
Bli viktig

Bli viktig

Å vera frivillig er å låne bort litt av seg sjølv og få mykje tilbake. Alle har noko å bidra med. Enten du er ung eller gamal, har mykje livserfaring eller vil lære nye ting. Å vera...
 • Aktivitetsnettverk
 • Opplev
 • Bli viktig
 • Aktivitetsnettverk
 • Opplev
 • Bli viktig